Tuesday, October 08, 2013

Interpretatu behar quasic derrigorrez

Guzioc ba' daquigu ez dela berdin iracurri edo interpretatu textu bat edo lan desberdina da traductore edo interprete bateana.

Uste dut, eta ere ziur nago, ze prensa eguneroco zuzendua publico handiari da -behintzat principioz- iracurtzeco iracurle edozeinec, textu izquiriatua an mass media. Halan dut gaurcoa izquiriatzen tzat duquetenac ikusico an textu beheragocoa gaitz ulertzeco edo bedere zail edo difficultoso.

Halan da ze nire zathi hau -dudana astinduco- da nola finitzen da editorial bat zein da derrigorrez iracurtzeco -eta, jaquina, ulertzeco- publico zabalac zeina ez bait da deusetan specializatua. Hara ba azquen zathi hori prensan aguertua (iracur osoric editorial osoa)
Hamaika ekimen, kontuan hartu behar dutenak Madrilek LOMCE ezarri nahi izatea herri oso bati egindako erasoa dela, eta horrenbestez, herri gisa aurre egin beharra dagoela. Hasteko, larunbatean, Bilbon. 
Baldin, zuc, textu hortan ez baduzu ikusten iluntasun communicativoric edo behintzat zailtasunic ez duquezu zertan iracurri behar guehiagoric. Zoaz, zu hori, beste zerbaitetan erabiltzera zure denbora preciatua. Baina aitzitic baldin baduzu atchemaiten textuan zerbait "bihurriric" zaide eta segui iracurtzen. Baina nola nic dudan atcheman hori textua bihurri eta itzuritsu behar izan dut emplegatu neure denborea -baita preciatua- interpretatzen zer nahi duqueen esannahi.

Azquenean, hara, zer nahi duqueen esannahi, transmititu edo expresatu. Zerbait honelatsuco,
Hamaika ekimen, kontuan hartu behar dutenak erasoa dela herri oso bati ezarri nahi izatea Madrilek LOMCE, eta horrenbestez, aurre egin beharra dagoela herri gisa. Hasteko, larunbatean, Bilbaon. 
Niri zait iruditzen dela bigarren hau anhitzez asequibleago ezi professionalec ezarria, medio professional batec izquiriatua. Niretzat da falta grave inescusablea ez contuan izatea iracurlea, iracurle euscaldun lar suffritua, zeinac du aguertzen desconexione socilogicoa ganic herria, populua eta ere Herria.

No comments: