Friday, April 27, 2018

Compara dezagun titularrac buruz guertacari berbera

Dudalaric erosi eguncaria ikusi ditut ere titularrac hon beste alboco eguncariac. Halan

Berria
Amorrua eragin du epaiak 

Gara
Indignación porque el tribunal no considera violadores a "La Manada" 

Deia
El tribunal rebaja las penas para "La Manada" el no ver ni violencia ni intimidación

El Correo
La sentencia contra "La Manada" desata una ola de indignación al no apreciar violencia

3 comments:

Anonymous said...


Berria:

Amorrua eragin du epaiak.


Ezin da esan Indignatioa? Ezin esan provocatu? Ezin esan sententzia?

Sententziak indignatioa provocatu du.


Luis Lauzirika.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, Luis Lauzirika, esan ahal dira horiec verboc baina, niretzat tamalez eta seguruenez beraientzat zorionez, ez dira erabili behar horiec hitzac zuc aiphatzen dituzunac (indignationea, provocatu eta sententzia). Ez da nahi, ez dute nahi.

Seguituz critica lexicala esan ze eraguinez purismo lexicalac dituztela erabiltzen hitz asco extrapolatuac eta corrituac significantzaz non hitz ascoren significantzia da guehiago metaphoricoa nola esan amorru ez esatea gatic indignatu zeren bi hitz horiec ez dira synonymoac nola ere ez diren ondoco bi hauec opila eta oguia. Metaphoricoqui erabili ahal da opila oguiaren casuan baina bat da bat eta bestea da differentea. Beste exemplu batean dira total differente ere experientzia eta escarmentua baina batzuc darabilte bat estaltzeco bestea (hilteco zeren bait da ethorquiz harrotza) noiz escarmentu da soil metaphorea hon experientzia. Provocatu eta eraguin hitzequin pasatzen da zeozer berdina.

Ez dagoz horiec zeintzu diren tropa sobera handia eta dauden cocatuac postu strateguicoetan aldé euscaldunec darabilgun euscara, ez dute haintzat hartu nahi euscara normala. Hori da problemea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ortographicoqui ere ez luquete onhartuco provocatu verbea zeren bait dakar v eta c letrac nahiz jaquin ondo ze provocatu holan dela. Da hori ere eraguina mytho galgarrien.

Norc eta zelan salvatu behar gaitu baina?