Tuesday, April 17, 2018

Sobera difficultosoa ulertzeco fite eta aise

Ondoco titularra da sobera difficultosoa ulertzeco. Hara

Paueko jujeak euskoari buruz eman zuen epaiaren kontra jo du prefetak

On litzateque ze behintzat titularrac ez izaitea horren zailac ulertzen edo interpretatzen iracurlearentzat. Izaitea (behintzat titularrac) aise eta fite ulertzecoac ihardun beharric izan gabe ari izaiteco hemeneuticaren zurculuetan bilinbolaca.

Eguiten al da ahaleguinic hortaco?, aisago redactatzeco behintzat arten mass-mediaco profesionalac?

Zeintzu dira auquera hobegarriac hemen titularrean?

2 comments:

Jesus Rubio said...

Paueko jujeak euskoari buruz eman zuen epaiaren kontra jo du prefetak.

Sobera difficultosoa, bai. Aditz nagusiaren aurreko galdegaiak 22 silaba ditu (aditzarekin batera dirá 24 silaba), ez dugularik jakinen zein den galdegaia harik-eta ailegatu ki aditz nagusia, non oraindik ere ez dugun ezaguturen subjektu printzipala.

Hasi gintezke titularreko OVS estruktura buruazkena (ezin desegokiagoa an titular neutroak) bihurtzén SVO burulehena:

Prefetak jo dú Paueko jujeak euskoari buruz eman zuen epaiaren kontra.

Hor dugú bukaerako "kontra" hori urrutiegi e-bere aditza ("kontra" pospositiboak osatutako sintagmak 22 silaba ditu), halatan non soilik esaldi-bukaeran jakin ahal izanen dugun nola lotzen diren aditz nagusia eta bere osagarri luzea, sortuz desoreka sintaktiko-interpretatibo bat (atzerakarga ez da privatiboa e-aditza). Hortaz, aurrera dezagun "kontra" ("kontra" aurreratua jada erabiltzen ari da an kartelak e-pilota-partidak).

Prefetak jo du kontra Paueko jujeak euskoari buruz eman zuen epaia.

Hor, "kontra" aurreratuaren ostean behar dugú absolutibo bat eta horrek laguntzen du, baina, kasu honetan absolutibo hori ere luze samarra da: "Paueko jujeak euskoari buruz eman zuen epaia" (19 silaba), eta laburtuta hobe:

Prefetak jo dú kontra Paueko jujeak eman zuen epaia buruz euskoa.

Prefetak jo dú kontra Paueko jujeak emandako epaia buruz euskoa.

Prefetak jo dú kontra Paueko jujearen epaiá buruz euskoa.

Prefetak jo dú kontra epaia zein Paueko jujeak eman zuén buruz euskoa.

Prefetak jo dú kontra epaia zein Paueko jujeak emán buruz euskoa.

Prefetak jo dú kontra epaia hon Paueko jujea buruz euskoa.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic honelaco analysiac ditut iracurtzen gustura baino guehiago esango nuque plazerrez. Esquerrac Jesus R. zure apportatione hau gatic eta ere generalean zure bestelaco apportationeac.

Bestalde ba dut ere -aparte aiphaturico gustua eta plazerra- nire quesca eta dudea ea zembat zabaltzen diren honelaco analysiac haiengana nortzuengana behar luqueten heldu hauec mezuac. Baldin hel balitez beraien gana analysioc zer luquete commentatuco edo replicatuco?, alde edo contra amorea gatic guztion artean aitzinatu eta topatu modu effectivoagoa redactatzeco euscaraz.

Hor dagoz Sarasola, Garzia, ... eta etc luzea zein diren pleiade handi responsable(?) / irresponsablea(?) Ez al luquete jauzi eguin behar honelatsuco plaza publicoetara? (ez naiz referitzen concretuqui ki blog concretu hontaco plazea, baina bai descusionera edo coloquiora generalqui izan dadin eguina izan edozein hain lekutan).