Thursday, December 01, 2016

Guezurraren alde prevaricatuqui; Academia, ...

Ez dago ongui ihardutea alde guezurraren edo guezurraren alde, behintzat noiz jaquinaren gainean ari garen prevaricatzen. Nola ari izaten garen ascotan, lar ascotan dihardugula ekinez ki mytho zahar falsu ez-eguiazcoac, noiz guero ondorioz dugu hartzen ontzat' berez dena tcharra eta ere falsua.

Halan exemplugarri ipinico ditut 3 exemplu emaiten dutenac eracusterat icebergaren campoco erpina.

Dudalaric ikusten edo entzuten esateraco

kontsulta, martsupial edo dispertsatu 
ordez 
consulta (edo konsulta), marsupial edo dispersatu 

Non arraio bizi dira haimbat nola ere Academia daquitelaric ziurqui ari direla contra eguiaren, eguiaren zein ahal da -nahi balitz- constatu sociologuicoqui hain erraz? Bestela datozela visitaz Euscal Herrira zembait egunez edo astez. Zergatic desconexione sociologico nabarmen hori? Othe da zilegui prevaricatzea tzat Academia bat? zeinac marcatzen ditu guero -gure edo gure ez- erreten batzuc berez jarraitu behar liratequeenac. Non da eguia eta ere ondrautasun academicoa?

No comments: