Thursday, November 08, 2012

Ikutuak tzat rekokatu informationea

Nola ari bait naiz irakurtzen liburua titulatzen "Independentziaren paperak" ganik Pako Aristi (ISBN 978-84-9746-778-0) eta zaida interesatzen esaten duena eta esaten duena leku bakoitzean naiz ari irakurtzen tentuz eta kontrolatuki. Esango dut aitzinetik nahiz ez legokeen esan beharrik ze dela liburua erraz ulertzen edo konprenitzen dena egina stylo periodistikoan.

Halan ere aurkitzen naiz batzutan -gutitan- beharrean repasatzeko lehendik irakurria. Nola hemen (or 12)
Eta hezkuntza politikoa da herri batek menderatzailearen aurrean bere burua antolatzeko behar duen oinarria. 
Zein phrase nik dudan ikutu eta rekokatu honelaxe ustez dela gutiago zaila ulertzen
Eta hezkuntza politikoa da herri batek behar duen oinarria bere burua antolatzeko menderatzailearen aurrean.

4 comments:

Anonymous said...

Erramun kariua,

Berrikitan heldu zaut eskura dokumentu bat deitua “SORTU. Oinarri ideologikoak eta antolakuntza eredua”, zointan biltzen diren Sortu deitu alderdi politikoak debate kolektivo bidez finkatu nahi lituzken lerro ideologiko-organizativoak bere burua eratu, formatu eta antolatzeko gaurgoiti. Horrelako dokumentuak idorskoak izan ohi dira berenaz, eta alferrik litake horietan murgiltzea bokantzazko eta retorika loratuzko urrepitxien bila. Bizkitartean, neurgailu egokia dira ikusteko nola antolatzen diren sintaktikoki diskursoak euskaraz eta zein ere erdaraz orhatuak baitira dokumentu hok. Konparatuz elkarrekin textu elebidun horietako mintzaira konkurrenteen egitura sintaktikoak eta estrategia diskursivoak antzeman ditake aise zein diren mintzaira horietako bakoitzaren abantailak eta gabeziak.

Hortakoz beraz nahi dautzut igorri egun dokumentu horren lehen paragrafoaren bi bersioneak, euskalduna eta española, elkarren ondoan paratuak ikusiz ohart zakizkien aise eta begikaldi bakar batez erran direlako abantaila eta gabezia horier.

Plazer nuke pasarte biak konparatu ondoan para bazeneza blog hunetan zure diagnostiko eta diktamena.

Arte hartan, osagarri eta bozkario.

Xavier Erroteta.SORTU
Oinarri ideologikoak eta antolakuntza eredua


PARAGRAFOA EUSKARAZ

Antolakuntzaren ikuspuntutik, SORTU “Zutik Euskal Herria” ebazpenaren adierazpen politiko zehatza da. Ebazpen hark bihurtzen du SORTU Euskal Herriko inde¬pendentisten eta sozialisten erreferentzia jarduera eta borroka politikoan; Prozesu Demokratikoan garatu beharreko masa borrokan, konfrontazio ideologikoan eta era¬kundeetako jardunean. Horrela, ENAMen ondarea eta, aldi berean, aipatu ebazpena ekarri zuen eztabaida estrategikoan egindako eguneratzea jasotzen dituen
antolakundea da SORTU.

PARAGRAFOA KASTILLANOZ


SORTU constituye la expresión politico-organizativa de la resolución “Zutik Euskal Herria”, que la designa como la referencia de los independentistas y socialistas de Euskal Herria en la actividad y lucha política, de masas, ideológica e institucional a desarrollar en el Proceso Democrático. Se conforma así en la organización que recoge el caudal del MLNV, así como la actualización realizada en el debate estratégico de la que emanó dicha resolución.

Jesus Rubio said...

Kaixo Erroteta:

Hemen doaz komentario batzuk, erantzunez ki zure proposamena:

1: Euskarazkoan, hasierako "Antolakuntzaren ikuspuntutik" hori da bihurtu adjektivo ("organizativo") an gaztelaniazko versioa. Adjektivo horrek soilik du kalifikatzen bere izena ("expresión"); esan nahi baita ze ez du marko orokorragorik jartzen.

2: Noiz 1. esaldi horretan irakurri: SORTU “Zutik Euskal Herria”, ez dakigu dena bat dan, edo bi gauza ote diran (nola gertatu azkenean). Hori da islada hon inkoherentzia sintaktikoa (hor beharko litzake ortografia gehiago).

3: Euskarazkoan, 1. esaldian gehitzen da "zehatza" adjektivoa. Adjektivo hori gabe, "adierazpen politikoa" ez da gelditzen hain determinatua nola "la expresión política".

4: Euskarazkoan "da" aditza dudarik gabe hobeto egongo litzake atze subjektua ("SORTU"). Horrela, gainera, desegingo litzake 2. puntuko anbiguetatea. Baina soluzio estruktural hori ez da oraindik ailegatu ki euskara estandarra.

5: Gaztelaniazkoan perpaus menderatua dana (1. esaldiko 2. zatia), euskarazkoan independente eta printzipal. Zergatik? Akaso, arrazoietako bat da ze euskarazkoan menderatu beharko litzakeena da askoz nahasiagoa eze gaztelanizkoa, aparte izan beste gauza bat.

6: Ez da berdin "en la actividad y lucha política, de masas, ideológica e institucional a desarrollar en el Proceso Democrático." eta "jarduera eta borroka politikoan; Prozesu Demokratikoan garatu beharreko masa borrokan, konfrontazio ideologikoan eta erakundeetako jardunean."

Ez dago konparatzerik lehenengo horren antolamendua (non "la actividad y lucha" dira hain zuzen "política, de masas, ideológica e institucional" eta non hori guztia behar dan garatu "en el Proceso Democrático") eta bigarrenaren anabasa desitxuratzailea: jarduerak, jardunak, borrokak eta konfrontazioak doaz agertzen an modu aski desordenatu eta nahasgarria (gainera, ez da esaten bi versioetan gauza berbera).

7: 6. puntuko inefizientzia horren arrazoi nagusia da estrukturala: besteak beste, "-an" inesivo postposizionalak sortzen du estuasuna.

8: Aurrekoaren ondorioz, gaztelaniazko 1. esaldia da koherenteagoa, zehatzagoa, erosoagoa... noiz konparaturik kin euskarazko 1. eta 2. esaldiak. Eta arrazoia da nagusiki estrukturala.

9: Euskarazko 3. esaldia nekez gaiztotuko da gehiago. Subjektu tematikoa jarri dute an bukaera hon esaldi luzeska bat, non ez dakigun zertaz ari garen harik ailegatu ki azken hitza ("SORTU").

10: Kontrastean, gaztelaniazko 2. esaldiaren lehenengo zatia (komaraino) biribila da. Nabarmentzekoa da nola esaldi horretan subjektu tematikoa ("SORTU") ez dan aipatu ere egiten (ez da behar zeren estruktura koherentea da: badakigu zertaz ari garen ti 1. hitza).

11. Aldiz, gaztelaniazko 2. esaldiko azken zatia (komatik aurrera) ez da ondo ulertzen. Alde batetik, "ASI COMO" horrek du sortzen paralelismo bat kin hasierako "ASI" hori (baita ere "organización" kin "actualización"), eta esaldia gaiztotzen da. Bestetik, itzulpena ez da "de la que emanó" baizik "del que emanó". Hortaz, hobe honela, adibidez:

"Se conforma así en la organización que recoge el caudal del MLNV, y que recoge también la actualización realizada en el debate estratégico del que emanó la resolución “Zutik Euskal Herria”.

Vistan denez, aipatu dut explizituki izena hon ebazpena afin referentzia geldi dadin argiago.

12. Emaitza orokorra: euskarazko versioa da nahasiagoa, gutxiago zehatza, eta bere arazoak dira nagusiki estrukturalak (barne euskara estandarra). Gaztelaniazko versioa da koherenteagoa, ordenatuagoa, aberatsagoa, eta bere arazoak ez dira bereziki estrukturalak, baizik erraz konpongarriak kin estruktura progresivo berbera (akaso erabiliz valiabide alternativoak).

Jesus Rubio said...

Kaixo Erroteta:

Hemen doaz komentario batzuk, erantzunez ki zure proposamena:

1: Euskarazkoan, hasierako "Antolakuntzaren ikuspuntutik" hori da bihurtu adjektivo ("organizativo") an gaztelaniazko versioa. Adjektivo horrek soilik du kalifikatzen bere izena ("expresión"); esan nahi baita ze ez du marko orokorragorik jartzen.

2: Noiz 1. esaldi horretan irakurri: SORTU “Zutik Euskal Herria”, ez dakigu dena bat dan, edo bi gauza ote diran (nola gertatu azkenean). Hori da islada hon inkoherentzia sintaktikoa (hor beharko litzake ortografia gehiago).

3: Euskarazkoan, 1. esaldian gehitzen da "zehatza" adjektivoa. Adjektivo hori gabe, "adierazpen politikoa" ez da gelditzen hain determinatua nola "la expresión política".

4: Euskarazkoan "da" aditza dudarik gabe hobeto egongo litzake atze subjektua ("SORTU"). Horrela, gainera, desegingo litzake 2. puntuko anbiguetatea. Baina soluzio estruktural hori ez da oraindik ailegatu ki euskara estandarra.

5: Gaztelaniazkoan perpaus menderatua dana (1. esaldiko 2. zatia), euskarazkoan independente eta printzipal. Zergatik? Akaso, arrazoietako bat da ze euskarazkoan menderatu beharko litzakeena da askoz nahasiagoa eze gaztelanizkoa, aparte izan beste gauza bat.

6: Ez da berdin "en la actividad y lucha política, de masas, ideológica e institucional a desarrollar en el Proceso Democrático." eta "jarduera eta borroka politikoan; Prozesu Demokratikoan garatu beharreko masa borrokan, konfrontazio ideologikoan eta erakundeetako jardunean."

Ez dago konparatzerik lehenengo horren antolamendua (non "la actividad y lucha" dira hain zuzen "política, de masas, ideológica e institucional" eta non hori guztia behar dan garatu "en el Proceso Democrático") eta bigarrenaren anabasa desitxuratzailea: jarduerak, jardunak, borrokak eta konfrontazioak doaz agertzen an modu aski desordenatu eta nahasgarria (gainera, ez da esaten bi versioetan gauza berbera).

7: 6. puntuko inefizientzia horren arrazoi nagusia da estrukturala: besteak beste, "-an" inesivo postposizionalak sortzen du estuasuna.

8: Aurrekoaren ondorioz, gaztelaniazko 1. esaldia da koherenteagoa, zehatzagoa, erosoagoa... noiz konparaturik kin euskarazko 1. eta 2. esaldiak. Eta arrazoia da nagusiki estrukturala.

9: Euskarazko 3. esaldia nekez gaiztotuko da gehiago. Subjektu tematikoa jarri dute an bukaera hon esaldi luzeska bat, non ez dakigun zertaz ari garen harik ailegatu ki azken hitza ("SORTU").

10: Kontrastean, gaztelaniazko 2. esaldiaren lehenengo zatia (komaraino) biribila da. Nabarmentzekoa da nola esaldi horretan subjektu tematikoa ("SORTU") ez dan aipatu ere egiten (ez da behar zeren estruktura koherentea da: badakigu zertaz ari garen ti 1. hitza).

11. Aldiz, gaztelaniazko 2. esaldiko azken zatia (komatik aurrera) ez da ondo ulertzen. Alde batetik, "ASI COMO" horrek du sortzen paralelismo bat kin hasierako "ASI" hori (baita ere "organización" kin "actualización"), eta esaldia gaiztotzen da. Bestetik, itzulpena ez da "de la que emanó" baizik "del que emanó". Hortaz, hobe honela, adibidez:

"Se conforma así en la organización que recoge el caudal del MLNV, y que recoge también la actualización realizada en el debate estratégico del que emanó la resolución “Zutik Euskal Herria”.

Vistan denez, aipatu dut explizituki izena hon ebazpena afin referentzia geldi dadin argiago.

12. Emaitza orokorra: euskarazko versioa da nahasiagoa, gutxiago zehatza, eta bere arazoak dira nagusiki estrukturalak (barne euskara estandarra). Gaztelaniazko versioa da koherenteagoa, ordenatuagoa, aberatsagoa, eta bere arazoak ez dira bereziki estrukturalak, baizik erraz konpongarriak kin estruktura progresivo berbera (akaso erabiliz valiabide alternativoak).

Jesus Rubio said...

Kaixo Erroteta:

Hemen doaz komentario batzuk, erantzunez ki zure proposamena:

1: Euskarazkoan, hasierako "Antolakuntzaren ikuspuntutik" hori da bihurtu adjektivo ("organizativo") an gaztelaniazko versioa. Adjektivo horrek soilik du kalifikatzen bere izena ("expresión"); esan nahi baita ze ez du marko orokorragorik jartzen.

2: Noiz 1. esaldi horretan irakurri: SORTU “Zutik Euskal Herria”, ez dakigu dena bat dan, edo bi gauza ote diran (nola gertatu azkenean). Hori da islada hon inkoherentzia sintaktikoa (hor beharko litzake ortografia gehiago).

3: Euskarazkoan, 1. esaldian gehitzen da "zehatza" adjektivoa. Adjektivo hori gabe, "adierazpen politikoa" ez da gelditzen hain determinatua nola "la expresión política".

4: Euskarazkoan "da" aditza dudarik gabe hobeto egongo litzake atze subjektua ("SORTU"). Horrela, gainera, desegingo litzake 2. puntuko anbiguetatea. Baina soluzio estruktural hori ez da oraindik ailegatu ki euskara estandarra.

5: Gaztelaniazkoan perpaus menderatua dana (1. esaldiko 2. zatia), euskarazkoan independente eta printzipal. Zergatik? Akaso, arrazoietako bat da ze euskarazkoan menderatu beharko litzakeena da askoz nahasiagoa eze gaztelanizkoa, aparte izan beste gauza bat.

6: Ez da berdin "en la actividad y lucha política, de masas, ideológica e institucional a desarrollar en el Proceso Democrático." eta "jarduera eta borroka politikoan; Prozesu Demokratikoan garatu beharreko masa borrokan, konfrontazio ideologikoan eta erakundeetako jardunean."

Ez dago konparatzerik lehenengo horren antolamendua (non "la actividad y lucha" dira hain zuzen "política, de masas, ideológica e institucional" eta non hori guztia behar dan garatu "en el Proceso Democrático") eta bigarrenaren anabasa desitxuratzailea: jarduerak, jardunak, borrokak eta konfrontazioak doaz agertzen an modu aski desordenatu eta nahasgarria (gainera, ez da esaten bi versioetan gauza berbera).

7: 6. puntuko inefizientzia horren arrazoi nagusia da estrukturala: besteak beste, "-an" inesivo postposizionalak sortzen du estuasuna.

8: Aurrekoaren ondorioz, gaztelaniazko 1. esaldia da koherenteagoa, zehatzagoa, erosoagoa... noiz konparaturik kin euskarazko 1. eta 2. esaldiak. Eta arrazoia da nagusiki estrukturala.

9: Euskarazko 3. esaldia nekez gaiztotuko da gehiago. Subjektu tematikoa jarri dute an bukaera hon esaldi luzeska bat, non ez dakigun zertaz ari garen harik ailegatu ki azken hitza ("SORTU").

10: Kontrastean, gaztelaniazko 2. esaldiaren lehenengo zatia (komaraino) biribila da. Nabarmentzekoa da nola esaldi horretan subjektu tematikoa ("SORTU") ez dan aipatu ere egiten (ez da behar zeren estruktura koherentea da: badakigu zertaz ari garen ti 1. hitza).

11. Aldiz, gaztelaniazko 2. esaldiko azken zatia (komatik aurrera) ez da ondo ulertzen. Alde batetik, "ASI COMO" horrek du sortzen paralelismo bat kin hasierako "ASI" hori (baita ere "organización" kin "actualización"), eta esaldia gaiztotzen da. Bestetik, itzulpena ez da "de la que emanó" baizik "del que emanó". Hortaz, hobe honela, adibidez:

"Se conforma así en la organización que recoge el caudal del MLNV, y que recoge también la actualización realizada en el debate estratégico del que emanó la resolución “Zutik Euskal Herria”.

Vistan denez, aipatu dut explizituki izena hon ebazpena afin referentzia geldi dadin argiago.

12. Emaitza orokorra: euskarazko versioa da nahasiagoa, gutxiago zehatza, eta bere arazoak dira nagusiki estrukturalak (barne euskara estandarra). Gaztelaniazko versioa da koherenteagoa, ordenatuagoa, aberatsagoa, eta bere arazoak ez dira bereziki estrukturalak, baizik erraz konpongarriak kin estruktura progresivo berbera (akaso erabiliz valiabide alternativoak).