Monday, January 15, 2018

Curiositateac nakar

Nagoela iracurtzen euscarazco articulu bat dut topatzen aiphua hon Chea non dioen ze esan zuela

"Galtzen den borroka bakarra bertan behera uzten dena da" 

halan gogoa ethorri zait jaquiteco nola zen hori aiphua originalean exactuqui zeren badaquit ez zela izan euscaraz aiphu originala eta izaiten ohi naiz mesfidati ki aguertu ohi denari translationetan. Halan topaturic an internet dut ikusi ze zelan hau originala

"La única lucha que se pierde es la que se abandona" 

Hori original phrase hori ikusiric zait iruditzen ze aisa errespetatu ahal dela guehiago originala eziez nola aguertu bait da delaco articuluan, esateraco honelatsu baina atchiquiago originalari nola structuraz hala ere lexicoaz

"Borroca bakarra zeina da galtzen da hura zeina den abandonatzen"

5 comments:

Anonymous said...

Dakarkiguzun esaldia:

"Galtzen den borroka bakarra bertan behera uzten dena da"

iduri zait dorpea eta, bere laburrean, arketipikoki altubianoa, aditza duelakoz atzeregi.

Zure esaldia:

"Borroca bakarra zeina da galtzen da hura zeina den abandonatzen"

iduri zait dorpea, gaizki moldatua eta kurrimentu zailekoa egungo bataz besteko izkribatzaile euskaldunaren luman. Eta diot dela gaizki moldatua zeren iduri bailuke lehen laguntzaileak beharko lukeela agertu erlatibozko marka zerbait, dela "zeina deN galtzen" edo "zeina BAITa galtzen".

Ene ustez, ez da zeren esaldia hainbeste zaildu ez bihurritu mezu xinple hori aisa eta gozo helarazteko. Aski da aditza aurreratzea:

"Galtzen den borroka bakarra da bertan behera uzten dena".

Nik bederen ez nuke den gutieneko arazorik holako esaldi bat lehen behakoan konprenitzeko.

Xabier Erroteta.

Jesus Rubio said...

Demagun ondorengo esaldia:

La única lucha la cual se pierde es aquella la cual se abandona

Esaldi hori da, ene ustez, aski dorpea, eta horren arrazoi nagusia dá erabiltzea “la cual” astuna ordezta “que” arina:

La única lucha que se pierde es la que se abandona

Hain da erabakiorra erabiltzeá nexu arin eta funtzionalak, bai gaztelaniaz, eta baita euskaraz ere.

Demagun orain:

Borroca bakarra zein den galtzen dá horí zein den abandonatzen

edo:

Borroca bakarra zein den galtzen dá há zein den abandonatzen

Esaldi horretan nahi izaten dugu azpimarratu ze “Borroka bakarra zein den galtzen,...“ dala “há zein den abandonatzen“, eta oso bereziki azken “abandonatzen“ hori bukaeran emanda, ahal izanen dugu biribildu mezua an hitz gako bat ze, ezin hobeto kontestualizatua eta ezin hobeto intonatua, dun eragingo efektu komunikatibo betea.

Hori ez da horrela gertatzen an:

Galtzen den borroka bakarra da bertan behera uzten dena

non (aditz nagusia aurreratuta ere, eta aditz ostekoa oso laburra izanik ere) “bertan behera“ esamolde gako hori ez den gelditzen hain ondo kontestualizatua, ez hain ondo isolatua ezta hain ondo azpimarratua nola den gelditzen noiz jarri bukaeran “abandonatzen“. Esan nahi baita ze, nahizta azken esaldi horretan mezua ulertzen den, mezu hori ez da izanen hain eraginkorra nola an bertsioa zein den amaitzen an abandonatzen.

Erramun Gerrikagoitia said...

Curiositatearen bultzadaz sartu nintzen jaquitera zein zen esaldi originala. Curiositate horrec ekarri nau nire translatione hortara. Nola bait nuen ikusten sobera urrun originala eta zegoen translationea (baita lexicoan non falta zen abandonatu hitza) eguin nuen neure translationea. Eguia esateco neurea ere ez zitzaidan larregui gustatzen baina bai bait zegoen hurbilago originaletic.

Nolanahi hobetuxeco dut zurea ("Galtzen den borroka bakarra da bertan behera uzten dena") honela "Galtzen den borroka bakarra da abandonatzen dena".

Aitzitic neurea ("Borroca bakarra zeina da galtzen da hura zeina den abandonatzen") hobetzen nuque honela "Borroca bakarra zeina da galtzen da abandonatzen dena"

Nola ni egon nagoqueen sobera lotua originalaren ideiari, baliteque beste sobera gente egotea lar urrun tik ideia hori. Esateraco zergatic ez da erabili, zergatic ez da erabili nahi izan abandonatu hitza?

Erramun Gerrikagoitia said...

Baldin hau phrasea izan balitz euscaraz sortua eta ez izan translationea nic ez nuqueen commentarioric eguingo baina eraguinic curiositateac zelacoa zen originala halan sartu nintzen hontan.

Commentario guzi horiequin ea hobeto ikusten dugun -guc hiru gueuroc eta generalqui edozeinec- panoramicoqui translationeco mundua zein duda baric ez da erraza eta gutiago tampas eguitecoa baina dagoena zedarritua ascotan kin muga conceptionalac buruz zer uste daroagun translationea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Azquenean disculpatu behar du ipini

... dagoena zedarritua ascotan kin zer uste daroagun translationeaz (eta ez, ... zer uste daroagun translationea).