Monday, January 02, 2017

Ventaja handia litzateque

Nahiz-ta ipini dudan goian titulutzat –Ventaja handia litzateque- asmoa izan dut ipinteco “Ventaja handia litzateque tzat gu euscaldunac eta ere tzat euscara” baina eretchiric titulua litzatequeela lar luzea utzi dut azquenean hortan nola bait dago. Zeren on litzateque: tzat gu euscaldunac eta ere tzat euscara hizcuntzea.

Oraicoan nahi dut hemen blogean ipini aguerian -nabarmendu cloroqui- zein comenigarri litzatequeen tzat gu euscaldunac eta ondorioz ere tzat euscara erabiltzea prepositioneac zeren indudablequi asco laguntzen luqueen eta errazten comprensionea horrec, erabilteac prepositioneac. Halan' demostratzeco horren ventajac -nire ustez ventaja handiac eta inukatuzcoac- ekarrico dut hona exemplu bat e phrasea dudana iracurri an liburua zein nabil iracurtzen interesarequin (Etxepare Aldudeko medikua ganic K. A.) hortic aterataco phrasea erabilico dut beraz' aguertzeco ventajac dakarzenac mechanismo prepositivoac. Hau ondocoa da, ba, iracurtzen dudana an hori liburua (berrehun eta laurhamarta hiru or., 243 or.)
Orbigny-ren katastrofismoa asko urrundu zen Cuvier-enetik, eta izan ere, ematen du 1849an proposatu zituen ondoz ondozko hogeita zazpi kreazioak onargaitzak direla, bai zientziaren ikuspegitik eta bai eskritura santuen berbaz berbazko interpretaziotik ere, baina, hala ere, hipotesi hori nahikoa arrakastatsu suertatu zen, halan non serioski lehiatu baitzen zenbait zeintzilarik defendaturiko azalpen eboluzionistekin.
Ikus zagun azquen zatia lehenic nola textuan dagoen eta guero sarturic prepositionea
  • … , halan non serioski lehiatu baitzen zenbait zeintzilarik defendaturiko azalpen eboluzionistekin.
  • … , halan non serioski lehiatu baitzen kin zenbait zeintzilarik defendaturiko azalpen eboluzionistak.
Non phrasea honan gueratzen litzatequeen bere osotasunean
Orbigny-ren katastrofismoa asko urrundu zen Cuvier-enetik, eta izan ere, ematen du 1849an proposatu zituen ondoz ondozko hogeita zazpi kreazioak onargaitzak direla, bai zientziaren ikuspegitik eta bai eskritura santuen berbaz berbazko interpretaziotik ere, baina, hala ere, hipotesi hori nahikoa arrakastatsu suertatu zen, halan non serioski lehiatu baitzen kin zenbait zeintzilarik defendaturiko azalpen eboluzionistak.
Iruditzen zait ze 2. auquerea da indudablequi eta irrefutablequi arguiagoa tzat edozein iracurle ezi lehenengoa. Halan nahi nuque nic ekarri euscal plazara zein galantqui ona litzatequeen erabiltzea prepositioneac amorez aisago ulertu mezuac. Prefosta erabiliric horiec prepositioneac nahi luenac gaberic derrigortu edo ere obligatu nehor (kin manu explicitoac edo implicitoac) erabiltera horiec direlaco prepositioneac (edo postpositione aurreratuac; edo prepositione ex nihilo sortuac baina mesedegarriac). Soil nator intentionearequin ekarri plaza publicora ventaja horrec lekarqueen mesedea.

5 comments:

Lingua Navarrorum said...

kin hori gaizqui cocatua dago. Egon behar da azalpen hitzaren aurrean.
Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Sartzencotan zuc non sartzen zenduque? Niretzat guehiago doa kin verbua holan

... serioski leiatu baitzen + kin ...

e. g. :
... serioski leiatu baitzen estudioekin ...

... serioski leiatu baitzen kin estudioac ...

Lingua Navarrorum said...

kin azalpen eboluzionistak zenbait zeintzilarik defendaturikoak.

Erramun Gerrikagoitia said...

Orduan,

… , halan non serioski lehiatu baitzen kin azalpen eboluzionistak zenbait zeintzilarik defendaturikoak.

Ez zait gaizqui iruditzen iracurtzecoan edo esateracoan. Baina guehien iruditzen zaidana da ze lehenengo originalac ba duela -ahalaz- hobetzecoric zeren behintzat niri suertatu zitzaidan berriz iracurtzecoa nola bait zethorren. Baina onhartzen dut ze original hori ondo dagoela nola bait zegoen nahiz-ta den zailsco ulertzeco. Commentarioa zen aguertzeco zein onurac dakartzaten prepositioneac, hori bai leku onean ipiniac. Ikasten ari gara elkarren ganic.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nola gustatzen zaidan phrasea nahi dut osoric iracurri bera.


Orbigny-ren katastrofismoa asko urrundu zen Cuvier-enetik, eta izan ere, ematen du 1849an proposatu zituen ondoz ondozko hogeita zazpi kreazioak onargaitzak direla, bai zientziaren ikuspegitik eta bai eskritura santuen berbaz berbazko interpretaziotik ere, baina, hala ere, hipotesi hori nahikoa arrakastatsu suertatu zen, halan non serioski lehiatu baitzen kin azalpen eboluzionistak zenbait zeintzilarik defendaturikoak.