Sunday, October 23, 2016

Parallelismo numeral structural exactoa

Baldin ba dugu obserbatzen eta comparatzen 10 numeroaren lehen multiploac (30, 40, 50, 60, 70, 80 eta 90) eta 100 numeroaren lehen multiploac (300, 400, 500, 600, 700, 800 eta 900) gara ohartuco nola diren structuralqui identicoac. Hara, ikus.

30 hirurhamar    300 hirurehun 

40 laurhamar    400 laurehun 

50 bosthamar    500 bostehun 

60 seirhamar    600 seirehun 

70 zazpirhamar    700 zazpirehun 

80 zortzirharamar    800 zortzirehun 

90 beatzirhamar    900 bederatzirehun 

Baldin 100en multiploac ongui corritzen badute euscaraz nola bait diren realitatean, galdetzen dut nic, zergatic ezin luquete corritu behar berdintsuqui 10ren muntiplo berriac, baldin balego hortaraco intentioneric erabili nahi lituzquetenen artean? Ethorten zait gogora malerusqui jn academico Xabier Kintanac eguin zuen critica (hobequi soil commentario) hutsala contra erabili (edo incluso soil pensatu buruz horiec possibilitateac theoricoqui) "horiec" izendapen berri numeralac. Hemen academico Xabier Kintanaren critica (edo commentarioa).

(30 hirurhamar, 40 laurhamar, 50 bosthamar, 60 seirhamar, 70 zazpirhamar, 80 zortzirhamar, 90 beatzirhamar

Zer tcharric luquete horiec numeroac structuratuac 10eco basean, nola s. n. d.?

2 comments:

Lingua Navarrorum said...

berrhamar eta berrehun ahanci dituçu?

Lingua Navarrorum said...
This comment has been removed by the author.