Thursday, January 14, 2016

Redactatzeco modu lar desegoquia

Dugularic iracurtzen
(Gara, eguena 14 urtarrila 2016, 12 or, Independentistak sareak topaketa irekiak egingo ditu, etzi, Lakuntzan)

Xedea egitasmoa sortu zenetik igaro diren sei urteotan burutu duen lanaren balantzea egin, egungo egoera sakon aztertu eta euskal mogimendu independentistak aurrera begira garatu behar duen estrategia eta lan ildoak ondo zehaztea da.

zeina bait da berdinqui

Xedea egitasmoa sortu zenetik igaro diren sei urteotan burutu duen lanaren balantzea egin, egungo egoera sakon aztertu eta euskal mogimendu independentistak aurrera begira garatu behar duen estrategia eta lan ildoak ondo zehaztea da.

Beraz,

Xedea da .................................................................

Othe da phrase hau aceptablea informativoqui? Niretzat da lar desegoquia informativoqui.

8 comments:

Anonymous said...

Effectivoki, aipatzen den phrase hori da quasi totalki incomprensiblea:

Xedea egitasmoa sortu zenetik igaro diren sei urteotan burutu duen lanaren balantzea egin, egungo egoera sakon aztertu eta euskal mogimendu independentistak aurrera begira garatu behar duen estrategia eta lan ildoak ondo zehaztea da.

baina ez solamente ordenagatik; baita ere lexikoagatik:

Xedea: objektivoa.
egitasmoa: proiektua.
egoera: situatioa.
sakon aztertu: profundoki examinatu.
euskal mogimendu independentistak: movimendu independentista baskoak.
garatu; developatu.
ildoak: lineak.
zehaztea: definitu.

Luis lauzirika.

Erramun Gerrikagoitia said...

Luis Lauzirika. Conforme nago esaten duzunarequin buruz lexicoa. Hortaz pensaturic gogora ethorri zait liburuac e Xabier Amuritza (Euskara Batuaren Bigarren Jaiotza, 2010) eta ere Kepa Altonaga (Back to Leizarraga, 2015) non luze mintzo dira eta egoqui hortaz, buruz lexicoa an euscara dutelaric criticatzen goazela bide tcharretic.

Anonymous said...

Lexikoaren auzia alde batera utzirik, iduri zait ahapaldi hori ez dela bakarrik esaldi arrunt konprenigaitza, bainan batez ere eskarnio gorria euskarari eta euskaldunei. Behar du batek odol gaizto handia, edo inorantzia superlativoa, deliberatzeko horrelako mokordo bat exkretatzera bere lumatik eta sinetsarazteko bere buruari horrelako engendro batek badukela den gutieneko zentzurik ikuspegi komunikativotik. Alta, ene ustez ogena ez da bakarrik arrantza berbatsu hori jaurti duen putikoarena, baizik eta halako volapuk bati Garan sarbide eman dion arduradun jaun/andrearena. Funtsean, biak izanagatik elkarrekin uztartzeko modukoak, ene iduriko bigarren hunek bekatu handiagoa egin du zeren permetitu duen kazetari batek afrunta ditzan euskara eta euskaldunak eta galarazi dezaien euskal irakurleei beren denbora, zein baita ondasun sakratu bat ezin berreskuratu ditakena eta motibo hortaz beraz ezin utz ditakena alferrik galtzera horrelako menskeria espantigarriak dezifratzen.

Garako zuzentzaile-behatzaile hori egon balitz atzarri eta erne, lozorroan egoteko partez, esango zioken agian gure Demostenes berpiztuari adierazi nahi zituen ideiak aisa eman zitzazkela euskaraz bazterrak hainbeste nahastu eta nardatu gabe. Hunela, adibidez:

Xedea da
balantze bat eginez neurtzea
euskal mogimendu independentistak burutu duen lana bere egitasmoa sortu zenetik igaro diren sei urteotan,
eta ondo zehaztea
aurrera begira garatu behar dituen estrategia eta lan ildoak.

Eremuan hoska ari gara euskal prosodia zentzuaren eta efikazia komunikativoaren bidera ekarri nahian gabiltzanok.

Horra gure malur beltza.

Xabier Erroteta

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, Erroteta, ari gara eguin nahiric bide' communicatione hobeagoari euscaraz kin gure hemengo criticac zeinac dira gainera exempluac hartuac tic textu realac (eta publicoqui publicatuac) baina tamalez ez daquigu zembateraino diren iracurtuac eta gutiago gogoetatuac hemengo reflexioneac. Zer uste daroen "horiec" da mysterio lar handia.

Aitor Antuñano said...

Beraz Erramun eta berceoc, cer deritzoçue hurrengo variante honi, cein aviatzen bait da çuen proposamenetatic?

Objectivoa da balance bat eguinez neurcea lana cein movimendu independentista vascoac burutu bait du sei urtheotan ceinac igaro bait dira projectua sorthu cenetic, eta ondo definitzea estrategia eta lan lineac ceinac developatu beharco bait dira aurrera beguira.

Adeitsuqui,
Aitor

Erramun Gerrikagoitia said...

Niri gustatu zait baina ez gagoz ohituac iracurtzen holacoac, ez soil orthographicoqui baizic batez ere syntaticoqui. Agurric adisquidetsuenac Aitor, haric nahi zenuqueen arte berriro.

Josu Lavin said...

Placer handiz iracurri dut Aitorren versionea.

Josu Lavin said...
This comment has been removed by the author.