Saturday, November 16, 2013

Macal, pasable, ondo, ederto, bicain

Ari guinela berbetan ekarri gaitu conversationeac, ni eta euscararen technico bat (deitu ohi dutena egun, teknikari), casu emaitera titular nagusi bati esan nahi baita publicationeco lehen albistea ezen zembat den hori titularra egoqui, guehiago egoqui edo gutiago egoqui. Gueratu gara acorduz ze ez da hori titulua -larter ikusico duguna- asqui egoqui edo dela escaz edo difficiente alderdi informativotic, izanic ere correctu linguisticoqui edo grammaticalqui. Hauxe da ba delaco titulua (Hitza, Lea-Artibai, Muntriku eta Busturialdea, eguena 14 azaroa 2013)
Hondakin uren kudeaketa publiko egitea erabaki du Busturialdeko Ur Partzuergoak 
Commentatu dugu conservationean nic eta euscararen technicoac ezen benetan ba direla possibilitate hobeac redactatzeco noticia hori, esateraco holan
Busturialdeko Ur Partzuergoac erabaki du hondakin uren kudeaketa publiko egitea 
edo oraino hobeto informativoqui' ezen beguira erraztasuna tzat iracurlea, holan
Busturialdeko Ur Partzuergoac erabaki du publiko egitea hondakin uren kudeaketa 
edo
Busturialdeko Ur Partzuergoac erabaki du publiko egitea kudeaketea (sic) hondakin urena

Azquenean gu bioc commentatu dugu ere ze honelaco conmentarioac -edo azterquetac- beharco liratequela eguin an beste leku edo plaza edo forum batzuc. Baina nic uste dut, Erramunec, ze professionalec -prensac- behar lituzquela hartu contuan bethi holaco reflexineac haintzat eta ondorioz aztertu eta gueroago hartu eta applicatu neurriac, neurri ahalic effectivoenac mesedez iracurlearen, euscaldunaren eta ere -baina ez izanic hori hain importantea- euscararen. Arlo subordinatua -edozein arlo sublordinatu- izanic ere importante bere universoan bethi da subordinatu edo azpico, ezen garela importanteago gu euscaldunac ezi gure hizcuntza darabilguna izanic ere edozein hizcuntza, euscara edo edozein erdara. Euscara da subordinatua respectuz euscaldunac eta ez alderantziz euscalduna dagoela subordinatua -preso- an euscara. Biac aurrera baina gueu lehenengo.

No comments: