Tuesday, March 19, 2013

Giltzape-tic dathorren Burulehena


Durduzaturic utzi nau iracurtzeac azquen aste hontaco Herria astecaria. Zeren zeu ere,  iracurle,  durduzatua eta total desorientatua zaudeque baldin iracurri baduzu goico titualua "Giltzape-tic dathorren Burulehena" hartua parallelismoz tic kantua "Paris-tic dathorren artista bat naiz ni". Eta pensatu duquezu jada zertaz behar du ari egun gure Erramuncoc. Ba neu ere gueratu naiz durduzatua eta areago desorientatua jaquin gabe nora xuxendu neure entheleguaren zuztarra eta ahalegina.

Zeren an articulua zein bait du sinatzen Muslaria izengoiticoac dut aurquitzen hau titulua

Giltzapeko bilkurak Aita Saindu berriaren hautatzeko 

Hasten delaric hola: Aste huntan berean hain segur, 80 urtez azpiko kardinaleen artean hautatua izanen da Aita Saindu berri bat. Hortarako, Erromako Sixtotar (sic) kapera guziz famatuan egiten dira (edo egin dira) giltzapekoak deitzen diren bilkurak. etc, etc, etc, ...

Sinatua: Muslaria

Articulu osoan Muslaria-c, muslariac, du erabiltzen termino ecclesial hori exclusivan -giltzape- adierazteco euscarazco conclave hitza (conclave, konklave, konklabe). Pasatu zait iraizean ezen ez mintzatzea precisione asqui minimoz holaco gai altu eta quasic sacratuan dela barkagarri tzat muslari ximple bat zeina datequeen gure Muslaria. Baina hara sorpresaren handia noiz daquidan ezen Muslaria dela gure lapurtar jaun gora Janbattitt Dirassar euscalzale bipila.

Bigarrenic ...

Caseta horren beste choco batean, Irakurleak mintzo izenecoan, ari da Karddinala (sic) izengoitipecoa ere' delaric hasten holaxe -nauelaric ni uzten zapuztua eta intelectualqui blocatua-

Laster, Elizako Burulehen berria, hautatua izanen da. Burulehena erraiten dut zeren eta gostatzen zait "saindu" titulua emaitea zenbaiti, hala nola Aletxandro (sic) VI-ri, bere dotzena (sic) erdi bat bastartekin! etc, etc, etc....

Sinatua: Karddinala (sic)

Hemen, sinadura honen pean, ez da nire sorpresea tchiquiagoa izan dudalaric descubritu ze dela Karddinala edo kardinala nire ezagun Piarres Charritton academico emeritua.


Pensu dut, conclusionez, ze ni nautenac durduzatu eta zaurtu handizqui -jaun Dirassar eta jaun Charritton- egon direla berac -aguian oharcabez dituzten zauri culturalac- zaurtuac esan ahal izateco holacoac publicoqui baina ez horregatio visean vis, aguerian. Neure dudac ditut izango zuten calipuric edo adoreric esateco holacoric pean eguiazco izenac. Ari othe dira seriosqui eta consequentequi jocatzen euscararen alde edo baita aldica tchostaca, nire ustez, irresponsablequi? Zer funts du actuiatione nefasto horrec? Serio ari othe dira?

6 comments:

Josu Lavin said...

EusKAKAren burulehen guciac gilçapean egon behar lirateque, haric-eta beren idiotaqueria guciac desaguer liteceno, ceina baita haguitz gauça çail eta difficila.

Hauec JOANQUIÇUNeranz doacen cadavere ibiltariac dira.

Beherat euskakal joanquiçuna!
Gora naffar ethorquiçuna!Anonymous said...

Ba niri oraintxe oso argigarria iruditu zaidak GILTZAPEren erabilera, inoiz pentsatu gabe bainengoan KONKLABE hitzak halako zer nahi esan zezakeenik beti BILERAren zentzuan ulertuta, eta hara non GILTZAPEKO (BILKURA berezia)duen oinarrian jatorri.

Eta hori, oriantxe jaun Erramun eta jaun Muslariei esker ikasi.

Laister egin beharko diagu hurrengo GILTZAPEKO KONKLABEA nonbait, afaritako bada ere.

Ongi izan

Bittor

Erramun Gerrikagoitia said...

Bittor -Viktor Hidalgo- gauza bat duc zer esan nahi duen hitz batec etymologicoqui eta besteric duc esangura significativoa, zeintzu bethi ez datozen bat.

Halan atomo hitzac esan nahi dic zathicaezina (a + tomo, a + theo, an + alphabeto, a + morpho, a + tono, a + phonia, ...) baina atomoa duc zathicagarria edo zathicablea. Halan ere apostata hitzac nahi dic esan (apo + stasis) distantziatic edo urrunetic baina urruntzen den guztia ez duc apostata bat.

Baldin, Bittor, ikas baheza gehiago buruz hitzen etymonologia ikusten dituzque sorpresa eta bitchiqueria asco. Baina dituc -etymologia eta eremu sematicoco significantza- bi arlo differte izenic ere bioc artean relatione eta interrelatione handia.

Bat duc hitz baten explicationea ezen esateraco conclave (conclave, konklave, konklabe) hitzac esan nahi duela giltzarequin (con = quin, clave = giltza) baina ez giltzape eta besteric, arras besteric ezen defendatzea ze conclavea esan behar dela euscaraz "giltzarequin" edo onen onenean "giltzapean".

Gomendatzen deuat, Bittor, escuratzea hiztegui etymologico bat zeren ez haiz damutuco.

Josu Lavin said...

GILTZAPEKO BILKURA-c erran nahi du REUNIÓN BAJO LLAVE, ez berceric.
CONCLAVE erraiteco CONCLAVE da forma egoquiena gure hizcunçan, ceren KONKLABE idaztea insulto bat bailiçateque guiçaquion intelligentiari.

Idaztetic hec beçala Urcic libra gaitzala!

Gora naffarrera! Gora Lingua Navarrorum eta beherat Lingua Stultorum!

Josu Lavin said...

BURULEHEN Jesus Rubioc ere erabilcen du berce erran·nahi batez.

Erran nerauçun beçala hitz hori HERRIAn lehenago ere erabilcen içan dute.

JL

Erramun Gerrikagoitia said...

Harrigarria da eta deceptionantea.

Ez nuqueen sinetsico, nic uste zela gure Karddinalac (sic) ezen Piarres Charritton-ec asmatua zela ex nihilo oraintcheco aldion on azquen nombramentua on Frantzisco I.