Wednesday, January 06, 2021

Hitz ezagunagoac eta gutiago ezagunac

 Hitzac ba dira direnac erabiliagoac eta gutiago erabiliac. Halan, exemplugarri, da ezagunagoa belaun hitza ze galtzarpe hitza. Bada, verba asco dago erabilten direnac sarri nola tchacurra edo direnac erabilten bakan nola dromedarioa. 

 

Guzti hori dathor ze entzuten dut sarri  edo iracurtzen ere 

bahequeta verbea 

an epidemiaco gorabeherac. Ni ziur nago ze generalean euscaldunic porcentaia handiac, lar sobera handiac, ez du ulertzen hori bahequeta (baheketa) verbea eta du acaso nahasten ascotan kin behaqueta verbea zein azquen urtheetan zabaldu eta entzun da sarri samar adierazteco eta desplazatzeco observatu conceptua, baina baita ere guehienetan ulertu baric significatua. 


Dira holaco verbac verba fantasmac zeintzuen aurrean herritarrac dira isiltzen dituztela staticoqui sopportatzen halabeharrez eta impotentziaz sortuz herritarren gain sumissionea eta ere indiferentzia ki gure hizcuntza euscara. 


Coronavirusaren campainietacoac, Osakidetza eta mass mediacoac, ez al dira ohartu oraino ki honaco problemea, direla an munduco hizcuntza guztiac, verba frecuentzia eta ezagutza handiagocoac eta bestalde aitzitic dira ere verba bacan erabiliac eta guti ezagutuac.

2 comments:

Unknown said...

Gaztelaniaz, gutako zenbatek ezagutzen zituen "cayuco" edo "patera" bezalako hitzak, komunikabideetan erabiliak izaten hasi baino lehenagotik?

Xabier Aristegieta

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, ikusico dugu bahec (eta bere derivatu bahequetac) ze suerte daucaten ethorquizun historicoan, nolanahi nic ez dut ikusico 30 urthe barruco euscara zeren orain naiz jada 75 urthecoa.

Nolanahi ere Xabier Aristegieta, ez du valio zure referentziac (cayuco, patera) baizic maila edo nivel theoricoan zeren momentu hontaco pandemian behar litzaque ORAIN BEREAN erabili gutienic asqui ongui corritzen den hitza edo verbá.

Ez al duzu uste Xabier behar dela erabili verba vitalago bat contrarioqui zein da termino total cripticoa, behaqueta? Termino lexical bat nola bahe edo baita bahequeta zein azquen hau ezin da ulertu gaberic ulertu bahe hitza.

Uste al duzu ze bahequeta (baheketa) da termino pertinentea ORAIN an pandemia asqui grave hau zeinac gaituen jarten arriscuan joaiteco beste mundura ala aitzitic uste daroazu beharco da ORAIN PENDEMIAN ERE itcharon decada batzuc joan dadin -BAHEQUETA- eguiten ezagun hitz quasitotalqui criptico hori, bahequeta? Menturaz izan daian hit honec suerte ethorquizuneco hobea.

Nola ikusten duzu Xabier nire razonamentua? Eta bahequeta hitzaren ethorquizun possiblea? Uste al duzu bethetzen duela bere funtione social ineludible actual presentecoa?